Đọc báo pháp luật - môi trường mới nhất 24h

Huy động các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường

17/11/2017 21:13:47
Trong công tác bảo vệ môi trường năm 2018 và các năm tiếp theo, tỉnh Nghệ An coi trọng việc phòng ngừa đi đôi với kiểm soát, huy động các nguồn lực để xử lý ô nhiễm, loại bỏ những dự án có công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Với định hướng trên, tỉnh Nghệ An sẽ rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường tại địa phương; tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác thẩm định và cấp giấy phép về bảo vệ môi trường. Tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường để kịp thời phát hiện các vi phạm và tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường.

Tỉnh Nghệ An có 77 cơ sở sản xuất kinh doanh nằm trong danh sách ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong đó có 73 cơ sở đã được đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải, 4 cơ sở chưa có hệ thống xử lý nước thải. Mỗi ngày tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 2.443 tấn nhưng chỉ thu gom được khoảng 80%.  Hiện nay, cùng với kiểm soát, huy động các nguồn lực để xử lý ô nhiễm, loại bỏ những dự án có công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường, đảm bảo mức chi cho sự nghiệp môi trường không dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần tỷ lệ này theo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cho hoạt động bảo vệ môi trường. Cùng với đó, tỉnh hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường nước mặt, không khí tự động tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh...  

Tại Nghệ An công tác bảo vệ môi trường đang gặp nhiều khó khăn. Việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, trong đó có nhiều dự án đầu tư xây dựng bãi xử lý chất thải rắn sinh hoạt triển khai chậm. Nhiều khu vực nông thôn điều kiện vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Rác thải sinh hoạt và chất thải do hoạt động sản xuất nông nghiệp  được thu gom và xử lý đạt tỷ lệ chưa cao. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp còn tùy tiện. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Nghệ An đã thực hiện 39 đề án điều tra, khảo sát xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm đối với 300 điểm tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật nhưng hiện nay số điểm tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều./.   
Dương Thái/ThanhtraVietNam
detail1
detail2

Mới nhất